Takaisin

Tietoa FREE! Talent-palvelusta

Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation, 2016/679), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Free-talent Oy
Y-tunnus:
2908044-6 
Osoite: Perhonkatu 6
00100 Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Mikko Asplund

Mikko@freelaskutus.fi


LISÄTIEDOT JA OIKAISUPYYNNÖT

Free-Talent-asiakaspalvelu

Mikko@freelaskutus.fi


REKISTERIN NIMI JA REKISTERÖIDYT

Free-Talentin markkinointi- ja asiakasrekisteri:

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietoja.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Palvelu on yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä. Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä, jotta yhteydenpito käyttäjien välillä voidaan toteuttaa luotettavasti. Yhteydenpitoa voi tapahtua sekä palvelun ylläpitäjien ja käyttäjän välillä että suoraan käyttäjien välillä.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään myös asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Free-talent-palveuiden tuottamiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Tavoitteena on kohdentaa viestit niin, että käyttäjä saa itselleen sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Kyvykäs markkinapaikka Oy (Free-Talent palvelun toteuttaja) voi käyttää kolmansia osapuolia.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta F) ja asiakassuhteen hoidon osalta Toimittajan ja Asiakkaan välinen sopimus (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta B). Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä (GDPR 2016/679, 6 artikla, kohta A).

Henkilötietoja käsitellään sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoituksiin vain rekisteröidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruminen on ohjeistettu jokaisen markkinointiviestin yhteydessä ja sen voi perua myös ottamalla yhteyttä Free-Talentin asiakaspalveluun.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin voidaan sisällyttää nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita Rekisteröidyn jättämiä tietoja.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteriin:

 • Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
 • Käyttäjän julkaisemia kuvia
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Free-Talentin verkkosivustoilla ja -palveluissa, kuten käyttäjien toisilleen kirjoittamat viestit, tarjoukset ja
 • Käyttäjän tilastotiedot palvelun käytöstä
 • Käyttäjän saamat ja antamat arviot sekä ansiomerkit
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Sopimukseen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut
 • Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaarit, kilpailut ja uutiskirjeet).


Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä. Mikäli käyttäjä kirjautuu Facebookin kautta, hänen julkisen profiilin tietoja voidaan käyttää.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Free-Talent-palvelun kanssa. Tietoja kerätään sopimuksenteon yhteydessä, tuotekokeilujen rekisteröitymisen yhteydessä tai kun Asiakas käyttää Free-Talentin palveluja.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Free-Talentin omat palvelut tuotetaan Euroopassa sijaitsevilla palvelimilla. Henkilötietojen käsittelyyn saatetaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Free-Talent huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään kaikissa tilanteissa EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
Free-Talent voi jakaa käyttäjiensä tietoa tilanteissa, joissa yhtiö ja/tai sen tarjoama palvelu ja/tai osa sen tarjoamasta palvelusta, myydään ja/tai sulautetaan toiseen yhtiöön. Käyttäjätietoja ei tällöin missään vaiheessa käsitellä missään muussa tarkoituksessa kuin mahdollistamaan mahdollisten tietokantojen toimivuutta erilaisissa ympäristöissä

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Free-Talent kunnioittaa henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu tietokantoihin, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin ja johon on pääsy vain Free-Talentin valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot.

Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu toimittamalla allekirjoitettu ja päivätty tarkastuspyyntö Free-Talentin asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntöön tulee liittää kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai, että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Free-Talent tekee rekisteröidyn pyynnöstä tarvittavat korjaukset.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri ei sisällä fyysistä aineistoa. Sähköisen aineiston osalta väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eritasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat SSL-salauksen käyttö, palomuurit, salasanat ja muut tekniset keinot. Henkilöt, joilla on mahdollisuus työtehtäviensä puolesta päästä käsiksi rekisterin tietokantaan, tunnistetaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin, jotka ovat henkilökohtaisia. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan kuukausittain.

EVÄSTEET

Free-Talentin-sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.

Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Sen sisältämää tietoa käytetään muun muassa  helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.


AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO

Palvelussa saatetaan käyttää algoritmipohjaista suositustoimintoa, joka voi vaikuttaa päätöksentekoon. Lopullisen päätöksen sopivasta työntekijästä tekee aina palveluiden ostaja itse.

Esimerkiksi voimme ehdottaa ostajalle ketkä ovat lähialueen hyvin arvosteltuja työntekijöitä.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten tietosuojaselosteen sisältöön tulee tutustua säännöllisin väliajoin.