Takaisin

Tietoa FREE! Talent-palvelusta

Käyttöehdot

Free-Talent-palvelun käyttöehdot

 

1. Yleistä

1.1 Free-Talent-palvelun käyttöoikeus on vain palveluun hyväksytysti rekisteröityneellä Suomessa toimivalla yksityishenkilöllä tai yrityksellä (”Käyttäjä”).

1.2 Käyttäjä voi olla työsuorituksen tai palveluksen ostajaa etsivä (”Tekijä”) tai työn tai palveluksen suorittajaa etsivä (”Tilaaja”).

1.3 Free-Talent-palvelu mahdollisine liitännäislisäpalveluineen (”Palvelu”) on sähköinen markkinapaikka, jossa Tilaaja voi ostaa Tekijältä Palveluun listattuja työsuorituksia tai palveluksia (”Tehtävä”).

1.4 Jokainen Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Palvelun käyttöehtoja ja muita palvelutarjoajan kirjallisia ohjeita (”Ehdot”).

 

2. Käyttöoikeus palveluun

2.1 Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa järjestelmän edellyttämät rekisteröintitiedot totuudenmukaisina ja oikean sisältöisinä sekä huolehtia muuttuneiden tietojensa päivittämisestä. Palveluun rekisteröityvän luonnollisen henkilön tulee olla vähintään 15-vuotias. Toisena henkilönä esiintyminen saattaa tulla rangaistavaksi rikoksena.

2.2 Käyttäjä saa rekisteröityessään käyttäjäkohtaisen profiilin ja käyttäjätunnuksen. Välittäjällä on kuitenkin oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta niin harkitessaan.

 

2.3 Välittäjä käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

2.4 Käyttäjän henkilö- ja yhteystiedot voidaan ilmoittaa Käyttäjän sopimuskumppanille sen jälkeen, kun Tehtävää koskeva sopimus on syntynyt. 


2.5 Yhdellä Käyttäjällä saa olla vain yksi profiili ja käyttäjätunnus, ellei Välittäjä erityisestä syystä toisin hyväksy. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle.

 

2.6 Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee valvoa tunnustensa käyttöä ja ilmoittaa Välittäjälle heti, jos tunnuksia on käytetty väärin. 

 

2.7 Palvelu on suojattu tekijänoikeudella ja voi sisältää myös muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Välittäjän kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.


2.8 Palvelussa on sallittu ottaa yhteyttä vain työtä ja sen tarjoamiseen liittyvissä kysymyksissä. Omien palveluiden markkinointi palvelun kautta palvelun käyttäjille on kiellettyä.


2.9 Välittäjällä on oikeus sulkea käyttäjätunnus ilman varoitusta, jos Käyttäjän epäillään toimivan näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

 

3. Palvelun käyttäminen

3.1 Palvelussa saa tarjota vain Tehtäviä, jotka ovat lain ja hyvän tavan mukaisia. Välittäjä ei ole velvollinen valvomaan tarjottavia Tehtäviä, mutta Välittäjällä on vapaa oikeus ilman korvausvelvollisuutta rajoittaa Palveluun hyväksyttäviä Tehtäviä tai evätä Tehtäviä.

3.2 Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa muille Palvelun käyttäjille, Välittäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet Palveluun tallettamaansa materiaaliin. 

3.3 Käyttäjä luovuttaa Välittäjälle täydet käyttö- ja muokkausoikeudet Käyttäjän Palveluun tallentamaan sisältöön, lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muita yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.


3.4 Käyttäjän tulee pyrkiä kuvaamaan Palveluun ilmoittamansa Tehtävä totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus ja riittävä kyky vastata Tehtävään liittyvistä velvoitteistaan hyväksymiensä ehtojen mukaisesti.

 

3.5 Tehtävää koskevan tilauksen tekemiseen saakka Tekijä ei saa luovuttaa Tilaajalle muita yhteystietojaan ja Tekijän tulee hoitaa yhteydenpito mahdollisen Tilaajan kanssa vain Palveluun sisältyvän alustan välityksellä. Tekijä ei saa ohjata Tilaajaa lähettämään sähköpostia, soittamaan tai vierailemaan Tekijän kotisivuilla ennen tilauksen hyväksymistä. Välittäjällä on oikeus seurata Tekijän ja Tilaajan välistä alustalla tapahtuvaa kommunikaatiota.

 

3.6 Tehtävän hyväksyminen Palvelun kautta muodostaa Tehtävän vastikkeellista tekemistä koskevan Tekijän ja Tilaajan välisen sopimussuhteen, jossa Välittäjä ei ole osapuolena.

 

3.7 Tehtävän hinnan ja muut ehdot määrittelevät sopimussuhteen osapuolet, jotka vastaavat välisensä sopimuksen pätevyydestä ja laillisuudesta. Tehtävän tultua molempien osapuolten hyväksymäksi Tekijä on velvollinen henkilökohtaisesti suorittamaan Tehtävän Tilaajalle.

 

3.8 Jos Tekijä on luonnollinen henkilö, Tehtävän hyväksyminen johtaa pääsääntöisesti työsopimuslain tarkoittaman työsopimussuhteen syntymiseen Tekijän ja Tilaajan välillä. Työnantajan asemassa olevalla Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus johtaa ja valvoa Tekijän työtä sekä velvollisuus huolehtia työnantajalle kuuluvista lakisääteisistä velvoitteista.

 

3.9 Selvyyden vuoksi todetaan, että Välittäjä ei toimi missään vaiheessa Tekijän työnantajana, vaan ainoastaan Tehtävän suorittamista koskevan sopimuksen välittäjänä.

 

3.10 Palvelun kautta muodostuvat sopimukset ovat aina määräaikaisia ja kestävät Palvelussa sovitun Tehtävän suorittamisen ajan.

 

3.11 Tehtävän tultua suoritetuksi Tilaaja on velvollinen maksamaan Tekijälle Tehtävän hinnan.

 

3.12 Käyttäjät hyväksyvät, että Välittäjä veloittaa Tekijältä voimassa olevan hinnastonsa mukaisen palvelumaksun.


3.13 Kun Tehtävä on suoritettu ja palkkio maksettu, Käyttäjä tulisi arvioida sopijakumppaninsa ja kokemuksensa palveluun sisältyvän palautejärjestelmän mukaisesti. Arvioinnit tulisi tehdä mahdollisimman rehellisesti, mutta sen tulee aina olla asiallinen ja loukkaamaton.

3.14 Käyttäjien tulee sopia mahdolliset tehtävää koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa Palvelun ylläpitäjille, jotta asiaan voidaan puuttua.

4. Välittäjän vastuun rajoittaminen

4.1 Vaikka Palvelu on lähtökohtaisesti jatkuvasti käytettävissä, Välittäjällä on oikeus ottaa harkintansa mukaan Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. 

 

4.2 Välittäjä ei anna mitään takuita tai vakuutuksia Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista tai häiriöttömyydestä eikä ole korvausvelvollinen vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Välittäjä ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista. 

4.3 Välittäjä ei vastaa Palvelussa ilmoitetun sisällön oikeellisuudesta lukuun ottamatta Välittäjän itse tuottamaa tietosisältöä. Välittäjä ei vastaa mm. Käyttäjien identiteetin tai muiden tietojen oikeellisuudesta, Tehtäviä koskevien tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä tai laillisuudesta, tai muidenkaan Käyttäjän antamien tietojen tai suorittamien toimenpiteiden oikeellisuudesta. 

4.4 Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Välittäjä ei vastaa Käyttäjien luotettavuudesta tai heidän toiminnastaan tai laiminlyönneistään Palvelun välityksin sovittuun Tehtävään liittyen, maksun suorittamisesta, tapaturmista, työn laadusta tai viivästymisestä tai henkilö-, esine- tai varallisuusvahingoista, tai muustakaan haitasta tai epäoikeudenmukaisuuksista, jotka voivat liittyä Tehtävästä sopineiden osapuolten toimintaan tai laiminlyönteihin.

 

4.5 Välittäjä ei vastaa työnantajan, palkan tai työkorvauksen maksajan tai maksun välittäjän, työn suorittajan tai työn välittäjän lakisääteisistä velvoitteista miltään muulta osin kuin nimenomaisesti Palvelun Ehdoissa Välittäjän tehtäviin ja vastuulle kuuluvaksi ilmoitetuilta osin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Välittäjällä ei ole myöskään neuvonta-, konsultointi- tai valvomisvastuuta Käyttäjiin päin edellä mainittujen velvoitteiden osalta.

 

4.6 Välittäjän mahdollisen korvausvelvollisuuden yläraja on Välittäjälle kyseisen Tehtävän välittämisestä maksetun palkkion määrä.

 

5. Muut ehdot

5.1 Käyttäjän ja Välittäjän välinen sopimus tulee voimaan Välittäjän myöntäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun ja Käyttäjän alkaessa käyttää Palvelua.

5.2 Välittäjällä on oikeus siirtää Käyttäjän kanssa syntynyt sopimus liiketoimintansa yhteydessä.

 

5.3 Palvelua käyttäessään Käyttäjä hyväksyy voimassa olevat Palvelun hinnat ja maksuehdot, jotka ovat kulloinkin Käyttäjän nähtävillä Palvelussa. Välittäjällä on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja maksuehtoja siten, että muutosta sovelletaan sen julkaisemisen jälkeen Palvelussa solmittuihin Tehtäviä koskeviin sopimuksiin.

 

5.4 Välittäjällä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai Ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutoksia ei sovelleta takautuvasti.

 

5.5 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat ilman erityistä syytä irtisanoa Palvelun välityksellä sopimuksen päättymään heti sen jälkeen, kun viimeinen Palvelun kautta sovittu Tehtävä on suoritettu loppuun.

 

5.6 Sopimuksen päättyessä Välittäjä tai Käyttäjä sulkee Käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelun julkisista tiedoista.

 

5.7 Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ehdot eivät sido kuluttajaa siltä osin kuin ne mahdollisesti kaventavat pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

 

5.8 Välittäjän ja Käyttäjän väliset mahdolliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.